شهید مجید بشکوه

در آخر ای دوستان و ای جوانان از یاد خدا غافل مباشید ونگذارید که ابرقدرتها بوسیله غرور جوانیتان شما را به فحشا بکشند . و از شما برادران خواهشی که دارم این است که وقت خود را بیهوده تلف نکنید وبا مطالعه کتب فقه اسلامی خو را بسازید و نایب امام زمان و این امید مستضعفان جهان را تنها نگذارید. که اگراو را تنها بگذارید مثل این است که اسلام را تنها گذاشته اید و خون شهدا را پایمال نموده اید. متن کامل