شهدا اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطلاعت است و وفاداری.