پوستر؛

بر لوح دل از عهد ازل نوشته است

عشق است ،شهادت