یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان کنگان بهمن ماه سال  1386ساعت9صبح