شهید محمد اکبری:خـدا تـو خـود آگاهي خمينـي اين يار راستيـن حسيني و فرزنـد زهرا و ناب محمـدي است و مـن هـم ميـدانـم و شهادت بـه حقانيت راه او ميدهـم و آنچنان كنـارش خواهـم مانـد تـا كـه آخريـن سرمـايـهام را به خاطر زمان الهي او عرضه كنم.