برادران عزيزم بخود آئيد در خودتفكر كنيد كه آسان مي توانيد خدايتان را بشناسيد من كسي نيستم كه وصيتي به شما داشته باشم ولي خواهش دارم كه از اين حالت خود را نجات دهيد وبه رفقا و دوستان شهيدتان فكر كنيد كه آنها خدايي بودند رفتند وما شيطاني مانديم.[robo-gallery id=”2442″]