شهيد ابراهيم كري آزاد در سال 1344 در يك خانواده مذهبي ديده بجهان گشود علاقه او نسبت به اسلام در هامن دوران كودكي در چهره اش نمايان بود هفت سال داشت كه  پدر خود را از دست داد سرپرستي خانواده به عهده برادر بزرگتر ش قرار گرفت شهيد ابراهيم كريم ازاد دوران تحصيلي خود را در مدرسه شهيد جاويد كازروني پشت سر گذاشت اخلاق او طوري بود كه ديگر برادران دانش آموزان را تحت تاثير خود قرار مي داد سپس دوران راهنمايي خود را در مدرسه شهيد دكتر بهشتي گذارند با پيروزي انقلاب به فعغاليتهاي خود ادامه وپس از آن در ستاد مقاومت فتح المبين شركت فعالانه داشت هميشه به فكر مردم مستضعف ومحروم جامعه بود ولحظه اي از تلاش وكوشش خود دست بر نمي داشت هميشه به اين فكر بود كه چرا مانده است خلاصه دوره ايدئولوژي از طرف بسيج به كاشان عزيمت نمود ومدت يكهفته در كاشان بود خيلي علاقه داشت به جبهه برود ودر آن كلاس شركت كرد باميداينكه دوره اش تمام شود واو را  به جبهه بفرستند تا اينكه به اخبار گوش داد وپيام امام عزيز را كه فرموده بودند جبهه ها احتياج به نيرو ي بيشتري دارد لبيك گفته وبا خوشحالي زياد كلاس درس را رها وبه برازجان آمد در همان موقع تصميم الهي خود را گرفت وبا ثبت نام در واحد بسيج مستضعفين راهي پادگان شهيد آيت الله دستغيب كازرون جهت ديدن آموزش شد پس از آموزش با ديگر با ديگر همراهانش براي نبرد حق عليه باطل به جبهه هعين خوش رهسپار گرديد وبراي يكهفته به مرخصي آمد فقط يك شب پيش مادرش بود وبقيه مدت را در بسيج نزد برادران بسيجي گذارند تا اينكه مدت يكهفته سپري شد ومادرش كه هنوز از ديدن او سير نشده بود به ايشان گفت مادر اگر امكان دارد نرويد وچند روزي ديگر نزد ما بمانيد اما او در جواب گفت كه اگر نروم برادران ديگر هم به جبهه نروند تضعيف روحيه رزمندگكاني است كه مرا مي شناسند مادرم از اصرار چشم بپوش ومن به اميد خداوند متعال از پيش تو ميروم وفكر نمي كنم بخانه برگردم تا اينكه پيروزي نهايي نصيبم گردديا اينكه شهيد شوم .او در عمليات محرم مرحله اول ودوم شركت كرد و موفقيتهاي چشمگيري كسب نمود اما در عمليات سوم محرم كه شركت نموده بود در حين پيشروي با گلوله كاليبر 50 مزدوران بعثي صدامي در مورخه 22/8/62 در جبهه عين خوش به آرزوي خود كه همان شهادت درراه خدا ست نائل آمد. روحش شاد ويادش گرامي باد.

شهید ابراهیم کرد آزاد