پوستر؛کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست.امام سجاد علیه السلام