پوستر؛

امام سجاد علیه السلام:

کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست.