پیام شهید یوسف بردستانی به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
لذا اخلاص در عمل و امور را پيشه خود قراردهيد واعمالتان هرچند قليل باشد براي خدا باشد و آگاه باشيد كه هركجا كار براي خدا نباشد اختلاف است و جايي كه اختلاف است خود پرستي و هوس در همانجا وجود دارد .
لذا اخلاص در عمل و امور را پيشه خود قراردهيد واعمالتان هرچند قليل باشد براي خدا باشد و آگاه باشيد كه هركجا كار براي خدا نباشد اختلاف است و جايي كه اختلاف است خود پرستي و هوس در همانجا وجود دارد .