پیام شهید مجید بشکوه به شما

تاریخ انتشار : مارس 12, 2021
نایب امام زمان و این امید مستضعفان جهان را تنها نگذارید. که اگراو را تنها بگذارید مثل این است که اسلام را تنها گذاشته اید و خون شهدا را پایمال نموده اید.
نایب امام زمان و این امید مستضعفان جهان را تنها نگذارید. که اگراو را تنها بگذارید مثل این است که اسلام را تنها گذاشته اید و خون شهدا را پایمال نموده اید.