یك مرغ دارم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
به جای تعبیر یك مرغ دارم در جبهه گاهی از عبارت“ یك كلاش (كلاشینكف) دارم“ استفاده می شد. قواعد بازی همان بود، به این ترتیب كه چندنفر بازی كن هركدام شماره ای را برای خود انتخاب می كردند (٤و٣و٢و١). یك نفر شروع می كرد به گفتن این كه:“ یك كلاش(مرغ) دارم روزی یك خشاب تیر(یك […]
به جای تعبیر یك مرغ دارم در جبهه گاهی از عبارت“ یك كلاش (كلاشینكف) دارم“ استفاده می شد. قواعد بازی همان بود، به این ترتیب كه چندنفر بازی كن هركدام شماره ای را برای خود انتخاب می كردند (٤و٣و٢و١). یك نفر شروع می كرد به گفتن این كه:“ یك كلاش(مرغ) دارم روزی یك خشاب تیر(یك تخم می كند) می زند“. شماره ی یك اعتراض می كرد كه :“ چرایكی؟ و اولی می پرسید:“پس چند تا؟“ او مثلاً می گفت:“سه تا“. بعد شخص فضول می آمد وسط كه: “چرا سه تا؟“ دوباره از او می پرسیدند:“ پس چند تا؟ و همین طور تا آخر. كسی از بازی خارج می شد كه از شماره خارج بشود. بقیه بازی را ادامه می دادند و سرانجام باقی مانده ی جمع برنده می شد.