یك. دو، سه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تمرین فرماندهی می كرد: یك، دو، سه و ما حین دویدن در پاسخ باید می گفتیم شهید. خیلی اذیتش كردیم تا خم و چم كار را یاد بگیرد و بچه ها از او اطاعت كنند. راه درازی در پیش داشت. وقتی شمارش میداد به او اعتراض می كردند كه:«چند بار بگوییم ما از یك تا […]
تمرین فرماندهی می كرد: یك، دو، سه و ما حین دویدن در پاسخ باید می گفتیم شهید. خیلی اذیتش كردیم تا خم و چم كار را یاد بگیرد و بچه ها از او اطاعت كنند. راه درازی در پیش داشت. وقتی شمارش میداد به او اعتراض می كردند كه:«چند بار بگوییم ما از یك تا سه را دیگر یاد گرفته ایم، از سه به بعد را بشمار». او دوباره تكرار می كرد:«یك، دو، سه!»