یك خمپاره، یك حوری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
خودش را زده بود به لودگی، یقۀ حاج آقا را گرفته بود و می گفت:«حاج آقا راست می گویند كه برای هر یك خمپاره، یك حوری می دهند؟» شیخ هم مأخوذ به حیا جواب داد:«لابد می دهند، اگر این طور نباشد كه نمی گویند». بعد دستش را بلند كرد رو به آسمان و گفت:«كجایی خمپاره […]
خودش را زده بود به لودگی، یقۀ حاج آقا را گرفته بود و می گفت:«حاج آقا راست می گویند كه برای هر یك خمپاره، یك حوری می دهند؟» شیخ هم مأخوذ به حیا جواب داد:«لابد می دهند، اگر این طور نباشد كه نمی گویند». بعد دستش را بلند كرد رو به آسمان و گفت:«كجایی خمپاره جان كه بیایی و مرا پرتاب كنی به دامن یك حوری بلوری!»