یكی پس از دیگری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در یكی از پاتك های عراق دوستی خود را به تانكی عراقی رساند و آن را به سمت عقب به حركت درآورده تانك های دیگر دشمن به گمان این كه فرماندشان دستور عقب نشینی داده است ، یكی پس از دیگری عقب كشیدند و فرار كردند.
در یكی از پاتك های عراق دوستی خود را به تانكی عراقی رساند و آن را به سمت عقب به حركت درآورده تانك های دیگر دشمن به گمان این كه فرماندشان دستور عقب نشینی داده است ، یكی پس از دیگری عقب كشیدند و فرار كردند.