یكی و همه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه تمام افراد خط ما به شهادت رسیده بودند، جز دو نفر كه یكی به قصد دادن خبر به نیروها و درخواست كمك به عقب برگشته بود و تنها یك نفر باقی مانده بود. او هم برای این كه به دشمن نشان دهد هنوز نیروی زیادی در سنگرما حضور دارند، یك بار با كلاش […]
در منطقه تمام افراد خط ما به شهادت رسیده بودند، جز دو نفر كه یكی به قصد دادن خبر به نیروها و درخواست كمك به عقب برگشته بود و تنها یك نفر باقی مانده بود. او هم برای این كه به دشمن نشان دهد هنوز نیروی زیادی در سنگرما حضور دارند، یك بار با كلاش از یك سنگر تیراندازی می كرد و بار دیگر از سنگری دیگر با آر.پی.جی. آتش می گشود و در سنگر سوم نیر پشت تیربار می نشست و به این طریق، به دشمن القا می كرد كه نیروی زیادی در خط ایرانی ها وجود دارد.