گِل تا كمر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پرسیدم:«اوضاع احوال آنجا چطور است؟ سرد است؟ گرم است؟ آفتابی است؟» گفت:« عالی است! گِل تا كمر». منظورش را نفهیمدم گفتم:«پس حسابی حال می كنید برای خودتان». گفت :«لحظه شماری می كنیم كه تو هم بیایی».
پرسیدم:«اوضاع احوال آنجا چطور است؟ سرد است؟ گرم است؟ آفتابی است؟» گفت:« عالی است! گِل تا كمر». منظورش را نفهیمدم گفتم:«پس حسابی حال می كنید برای خودتان». گفت :«لحظه شماری می كنیم كه تو هم بیایی».