گوش كن گوش كن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی ازدحام نیرو بود و صدا به صدا نیم رسید برای ساكت كردن بچه ها، یكی بلند می شد و می گفت:«برادرا گوش كنید، گوش كنید» و بعد كه همه توجه می كردند اضافه می كرد:«شلوغ نكنید. شلوغی كار خوبی نیست».
وقتی ازدحام نیرو بود و صدا به صدا نیم رسید برای ساكت كردن بچه ها، یكی بلند می شد و می گفت:«برادرا گوش كنید، گوش كنید» و بعد كه همه توجه می كردند اضافه می كرد:«شلوغ نكنید. شلوغی كار خوبی نیست».