گور به گور شده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه؛ بچه ها اغلب برای خودشان چاله ای كنده بودند و در آن نماز شب می خواندند. گاهی پیش می آمد كسی اشتباهی در محلی كه دیگری درست كرده نماز می خواند و صاحب اصلی قبر را سرگردان می كرد. شبی این قضیه برای خود من اتفاق افتاد. فردای آن روز كسی كه گویا […]
در منطقه؛ بچه ها اغلب برای خودشان چاله ای كنده بودند و در آن نماز شب می خواندند. گاهی پیش می آمد كسی اشتباهی در محلی كه دیگری درست كرده نماز می خواند و صاحب اصلی قبر را سرگردان می كرد. شبی این قضیه برای خود من اتفاق افتاد. فردای آن روز كسی كه گویا من جای او ایستاده بودم مرا دید و گفت:«فلانی، دیشب خوب ما را گور به گور كردی!» پرسیدم:«منظورت چیه؟» گفت:«هیچی، می گویم یك خُرده بیش تر حواست را جمع كن».