گلدان و سبد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با سیم های خراب تلفن، گلدان و سبد می ساختیم و از آن برای جای میوه استفاده می كردیم.
با سیم های خراب تلفن، گلدان و سبد می ساختیم و از آن برای جای میوه استفاده می كردیم.