گلدان های سنگر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه بسیاری از برادران كه ذوق و سلیقه و حوصلۀ كارهای دستی را داشتند از لوله های لاستیكی خمپاره، گلدان می ساختند و سنگر را با این گلدان ها تزیین می كردند.
در جبهه بسیاری از برادران كه ذوق و سلیقه و حوصلۀ كارهای دستی را داشتند از لوله های لاستیكی خمپاره، گلدان می ساختند و سنگر را با این گلدان ها تزیین می كردند.