گرمای پماد ویكس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سرمای شدید و بادهای خشك جبهه ، بچه ها به دست و پایشان پماد ویكس می مالیدند. حرارت ناشی از پماد باعث گرما می شد. من یك بار ناشی گری كردم و به صورت و گوش هایم نیز پماد مالیدم كه تمام بدنم زخم شد.
در سرمای شدید و بادهای خشك جبهه ، بچه ها به دست و پایشان پماد ویكس می مالیدند. حرارت ناشی از پماد باعث گرما می شد. من یك بار ناشی گری كردم و به صورت و گوش هایم نیز پماد مالیدم كه تمام بدنم زخم شد.