گردو بازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از جمله اقلام اهدایی گردو بود كه بچه ها با آن گردو بازی راه می انداختند. گردو بازی، مثل تیله بازی، به چند روش معمول بود. كاشتن گردو به صورت افقی و از فاصله ی چند متری با گردوی دیگری با دست و از روی زمین (دو انگشتی) شوت زدن و در صورت برخورد تصاحب […]
از جمله اقلام اهدایی گردو بود كه بچه ها با آن گردو بازی راه می انداختند. گردو بازی، مثل تیله بازی، به چند روش معمول بود. كاشتن گردو به صورت افقی و از فاصله ی چند متری با گردوی دیگری با دست و از روی زمین (دو انگشتی) شوت زدن و در صورت برخورد تصاحب همۀ گردوهای خود وحریف؛ یا با دو گردو یكدیگر رانشانه رفتن همان گردو یا گردوهای توافقی دیگر وگاهی به صورت ایستاده و پرتابی و سایر روش ها.