گراگیری چشمی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دو خط شلمچه یكی از نیروها هر شب روی خاكریز می رفت و با دقت به سمت دشمن نگاه می كرد . وقتی دشمن ازسنگر كمین خود، رسام می انداخت، این برادر آن جا را نشانه می كرد و روی خاكریز چوبی نصب می كرد به گونه ای كه موازی با آن سنگر كمین باشد، […]
دو خط شلمچه یكی از نیروها هر شب روی خاكریز می رفت و با دقت به سمت دشمن نگاه می كرد . وقتی دشمن ازسنگر كمین خود، رسام می انداخت، این برادر آن جا را نشانه می كرد و روی خاكریز چوبی نصب می كرد به گونه ای كه موازی با آن سنگر كمین باشد، صبح خمپارۀ ٦٠ را موازی چوب و سنگر كمین قرار می داد و با یك شلیك آن را منهدم می كرد.