گاز و چراغ و سنگر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای این كه گاز شیمیایی وارد سنگر نشود كف سنگر را پایین تر از سطح زمین قرار داده و ورودی آن را با استفاده از در جعبۀ مهمات بسیار كوچك ساخته بودیم. شب ها چراغ خوراك پزی را در دالان منتهی به سنگر(تركش گیر سنگر) قرار می دادیم و فتیلۀ آن را حسابی بالا می […]
برای این كه گاز شیمیایی وارد سنگر نشود كف سنگر را پایین تر از سطح زمین قرار داده و ورودی آن را با استفاده از در جعبۀ مهمات بسیار كوچك ساخته بودیم. شب ها چراغ خوراك پزی را در دالان منتهی به سنگر(تركش گیر سنگر) قرار می دادیم و فتیلۀ آن را حسابی بالا می كشیدیم. البته با اطمینان از این كه پشت خاكریز هستیم و نور چراغ دیده نمی شود. در نتیجه، گازهای شیمیایی به بالا صعود می كرد و وارد سنگر نمی شد.