گاز و پنجره

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از آموزش های عمومی و شایع دورۀ جنگ برای افزایش میزان استقامت رزمندگان ماندن در اتاق های دربسته و حفره های بدون منفذ و رها كردن گازهای اشك آور بود؛ با ماسك و بدون ماسك بچه ها را وارد حمام پادگان می كردند، گاز اشك آور می انداختند و درها را می بستند غافل از […]
از آموزش های عمومی و شایع دورۀ جنگ برای افزایش میزان استقامت رزمندگان ماندن در اتاق های دربسته و حفره های بدون منفذ و رها كردن گازهای اشك آور بود؛ با ماسك و بدون ماسك بچه ها را وارد حمام پادگان می كردند، گاز اشك آور می انداختند و درها را می بستند غافل از آن كه پشت آن پنجره ای بزرگ و باز وجود دارد. در نتیجه، بچه ها ماسك ها را می زدند و می نشستند به لطیفه تعریف كردن. از اتاق های گاز كه بیرون می آمدیم همه خوشحال و خندان بودند! هیمن باعث شد مسئولان متوجه اشتباه خود بشوند و بیشتر سخت گیری كنند.