گاز و كلاچ و ترمز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در شلمچه، روحانی بسیجی خیلی با حالی داشتیم كه بچه ها با او خیلی راحت بودند. از دعاهای مخصوص او بعد از نماز یا سخنرانی، كه توصیه می كرد ما هم از آن دعا غافل نباشیم، این بود:«خدایا! به بسیجیان ما ترمز و به سپاهیان ما كلاچ و به ارتشیان ما گاز ناقابل عنایت فرما».
در شلمچه، روحانی بسیجی خیلی با حالی داشتیم كه بچه ها با او خیلی راحت بودند. از دعاهای مخصوص او بعد از نماز یا سخنرانی، كه توصیه می كرد ما هم از آن دعا غافل نباشیم، این بود:«خدایا! به بسیجیان ما ترمز و به سپاهیان ما كلاچ و به ارتشیان ما گاز ناقابل عنایت فرما».