چوب و پتو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در تمامی سنگرها و روی خاكریزها با استفاده از چوب و پتو و كلاه آدمكی درست می كردیم و آن را در معرض دید دشمن قرار می دادیم تا نیروی جدید برسد. سه روز به این طریق خاكریز را نگه داشتیم.
در تمامی سنگرها و روی خاكریزها با استفاده از چوب و پتو و كلاه آدمكی درست می كردیم و آن را در معرض دید دشمن قرار می دادیم تا نیروی جدید برسد. سه روز به این طریق خاكریز را نگه داشتیم.