چوب و كلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه برای بازی چوب و كلی دو دسته كه حتماً زوج بودند باید به توافق می رسیدند. با دو چوب كوتاه و بلند و گودالی به اندازۀ چهار سانتی متر، آن قدر كه وقتی چوب كوچك را روی آن قرار می دادند سرچوب بزرگ تر زیر آن به راحتی جا بگیرد . بعد آن […]
در جبهه برای بازی چوب و كلی دو دسته كه حتماً زوج بودند باید به توافق می رسیدند. با دو چوب كوتاه و بلند و گودالی به اندازۀ چهار سانتی متر، آن قدر كه وقتی چوب كوچك را روی آن قرار می دادند سرچوب بزرگ تر زیر آن به راحتی جا بگیرد . بعد آن را شوت می كردند، البته نه با ضربه، گروه مدافع كه در آن سوی زمین قرار داشتند اگر چوب كوچك (كلی) را در هوا می گرفتند بر سر گودال می آمدند و بازی را ادامه می دادند و اگر موفق نمی شدند و چوب به زمین می افتاد چوب بزرگ را به حالت افقی روی زمین می گذاشتند تا دستۀ مدافع چوب كوچك با آن برخورد می كرد، كسی كه بازی را شروع كرده بد می سوخت و اگر نمی خورد باید با چوب بزرگ سه بار زیر چوب كوچك می زد تا بلند شود و آن را شوت كند تا به دورترین نقطه برود . پس از آن ، از گودال تا جایی كه چوب كوچك افتاده بود شمرده می شد و امتیاز بود و اگر بعد از سه مرتبه چوب كوچك از زمین بر نمی خواست و پرتاب نمی شد طرف می سوخت و در انتها، گروهی كه امتیاز بیش تری كسب كرده بود طول مسیر را پشت گروه مقابل سوار می شد. هر چند ممكن بود كسی كه كولی می دهد جایی حوصله اش سر برود و شخص سواره را روی زمین را روی زمین و اگر آب نزدیك بود در آب بیندازد یا به شوخی و جدی از اصل سواری دادن شانه خالی كند!