چوب و خمیر و لاستیك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
غذای گردان را با ماشین می بردم كه گلولۀ توپی نزدیك ماشین اصابت كرد و چرخ جلوی آن پنچر شد. آمدم پنچری بگیرم متوجه شدم سیلندر ماشین هم با تركش سوراخ شده و آب زیادی از آن خارج شده است . مجبور بودم هر طوری هست حركت كنم و به بچه ها غذا برسانم. فكری […]
غذای گردان را با ماشین می بردم كه گلولۀ توپی نزدیك ماشین اصابت كرد و چرخ جلوی آن پنچر شد. آمدم پنچری بگیرم متوجه شدم سیلندر ماشین هم با تركش سوراخ شده و آب زیادی از آن خارج شده است . مجبور بودم هر طوری هست حركت كنم و به بچه ها غذا برسانم. فكری به خاطرم رسید. قطعه چوبی پیدا كردم و آن را به اندازۀ سوراخ محل اصابت تراشیدم و داخل بدنۀ سیلندر كوبیدم . بعد مقداری نان ماشینی برداشتم و جویدم تا حالت چسبناك پیدا كرد. آن را به اطراف چوب چسباندم تا آب نشت نكند. لاستیك جلو را هم عوض كردم. راه افتادم و با این وضعیت خود را تا آخرین واحد تداركات رساندم.