چهارلول

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از بچه ها، كه جثۀ ضعیفی داشت، سه تا كلاش برداشته، یكی را روی سینه و دو تای دیگر را روی شانه اش قرار داده و لوله های آن ها را لبۀ سنگر گذاشته بود. بعد با پیشانی بندی كه داخل ماشه چكان اسلحه ها قرارداده بود، سه اسلحه را همزمان به كار می […]
یكی از بچه ها، كه جثۀ ضعیفی داشت، سه تا كلاش برداشته، یكی را روی سینه و دو تای دیگر را روی شانه اش قرار داده و لوله های آن ها را لبۀ سنگر گذاشته بود. بعد با پیشانی بندی كه داخل ماشه چكان اسلحه ها قرارداده بود، سه اسلحه را همزمان به كار می انداخت. می گفت:“می خواهم عراقی ها بترسند و پیش خود فكر كنند ما هم چهارلول و اسلحۀ سنگین داریم و ما را ضعیف نپندارند!“