چكمۀ مقر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سال٦٥ در منطقه عملیاتی كربلای ٥ درشلمچه، حوالی پتروشیمی، تعداد مقرها زیاد بود و برادران جهاد سازندگی به سختی می توانستند مقر خود را پیدا كنند. یكی از نیروها، چكمه ای را برسر چوب زده و بالای سنگرهای مقر داده بود وبدین ترتیب، بچه ها به راحتی مقر خود را از دیگران تمیز می دادند.
سال٦٥ در منطقه عملیاتی كربلای ٥ درشلمچه، حوالی پتروشیمی، تعداد مقرها زیاد بود و برادران جهاد سازندگی به سختی می توانستند مقر خود را پیدا كنند. یكی از نیروها، چكمه ای را برسر چوب زده و بالای سنگرهای مقر داده بود وبدین ترتیب، بچه ها به راحتی مقر خود را از دیگران تمیز می دادند.