چقدر كار كردی؟

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
چپ و راست دروغ می گفت، آسمان را به زمین و زمین را به آسمان می دوخت تا حرفش را به كرسی بنشاند. هر كس او را می دید می گفت:«خدا قوت، صبح تا حالا ، خدا بخواهد، چقدر كار كرده ای؟ خرج و دخل برابر می شود یا نه!».
چپ و راست دروغ می گفت، آسمان را به زمین و زمین را به آسمان می دوخت تا حرفش را به كرسی بنشاند. هر كس او را می دید می گفت:«خدا قوت، صبح تا حالا ، خدا بخواهد، چقدر كار كرده ای؟ خرج و دخل برابر می شود یا نه!».