چشم های الكترونیك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات عاشورا در منطقۀ میمك، تخریب چی حمید صبوری نژاد*، چشم هایی الكترونیك زیر مین ها تعبیه كرده بود كه به محض دیدن نور، حساس و باعث انفجار مین می شدند. به این ترتیب كه روی مین مسلح به چشم الكترونیك را با مقداری خاك می پوشاند. دشمن وقتی قصد بازكردن معبر یا پاكسازی […]
در عملیات عاشورا در منطقۀ میمك، تخریب چی حمید صبوری نژاد*، چشم هایی الكترونیك زیر مین ها تعبیه كرده بود كه به محض دیدن نور، حساس و باعث انفجار مین می شدند. به این ترتیب كه روی مین مسلح به چشم الكترونیك را با مقداری خاك می پوشاند. دشمن وقتی قصد بازكردن معبر یا پاكسازی مسیری را داشت، با احتیاط مین را بلند می كرد تا چاشنی آن را خارج كند. اما بلافاصله بعد از این كه مین از زمین فاصله می گرفت و نور به چشم می رسید، حساس و منفجر می شد.