چراغ گمراهی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سنگری بودیم كه نیروهایش می خواستند ازخط عبوركنند و به واسطۀ نزدیكی دشمن نمی توانستند حركت كنند. چندتن ازبچه ها در نقاط دیگری از خط كه با سنگر و معبر فاصله داشت چراغ روشن كردند. وقتی دشمن متوجه آن طرف شد؛ افراد از مسیر معبر به سلامت گذشتند.
در سنگری بودیم كه نیروهایش می خواستند ازخط عبوركنند و به واسطۀ نزدیكی دشمن نمی توانستند حركت كنند. چندتن ازبچه ها در نقاط دیگری از خط كه با سنگر و معبر فاصله داشت چراغ روشن كردند. وقتی دشمن متوجه آن طرف شد؛ افراد از مسیر معبر به سلامت گذشتند.