چراغ كبریتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سنگرها وقتی كبریت خیلی كم بود یا اصلاً نبود، بچه ها داخل شیشۀ شربت فتیله كار می گذاشتند و چراغ موشی درست می كردند و از همان چراغ موقتاً به عنوان كبریت هم استفاده می شد.
در سنگرها وقتی كبریت خیلی كم بود یا اصلاً نبود، بچه ها داخل شیشۀ شربت فتیله كار می گذاشتند و چراغ موشی درست می كردند و از همان چراغ موقتاً به عنوان كبریت هم استفاده می شد.