چراغ شیشه شربتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
به علت ضرورت رعایت خاموشی در منطقه استفاده از فانوس و سایر چراغ های روشنایی امكان پذیر نبود. بهترین وسیله چراغ موشی بود كه آن را هم نداشتیم. بنابراین، خود اقدام به ساختن آن كردیم. شیشه شربتی پیدا كردیم و با پارچه فتیله ای برای آن ساختیم و مسئلۀ كمبود چراغ موشی تا حدودی حل […]
به علت ضرورت رعایت خاموشی در منطقه استفاده از فانوس و سایر چراغ های روشنایی امكان پذیر نبود. بهترین وسیله چراغ موشی بود كه آن را هم نداشتیم. بنابراین، خود اقدام به ساختن آن كردیم. شیشه شربتی پیدا كردیم و با پارچه فتیله ای برای آن ساختیم و مسئلۀ كمبود چراغ موشی تا حدودی حل شد.