چراغ روشنایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی چراغ نداشتیم، بطری خالی را پر از نفت می كردیم و یك تكه از پارچۀ كوله پشتی را به شكل فتیله در می آوردیم و درون شیشه قرار می دادیم و سر شیشه را نیز با خرمای كوبیده شده محكم می كردیم تا نفت بیرون نریزد و به این وسیله، چراغ روشنایی آماده می […]
وقتی چراغ نداشتیم، بطری خالی را پر از نفت می كردیم و یك تكه از پارچۀ كوله پشتی را به شكل فتیله در می آوردیم و درون شیشه قرار می دادیم و سر شیشه را نیز با خرمای كوبیده شده محكم می كردیم تا نفت بیرون نریزد و به این وسیله، چراغ روشنایی آماده می شد.