چراغ خواب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با استفاده از باتری های مستعمل بی سیم، چراغ خواب های خوبی برای سنگرها می ساختیم كه البته بیش تر نصیب فرماندهان می شد.
با استفاده از باتری های مستعمل بی سیم، چراغ خواب های خوبی برای سنگرها می ساختیم كه البته بیش تر نصیب فرماندهان می شد.