چادر بالن می شود

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
به محض اینكه سر و كلۀ كنسروهایی مثل لوبیا یا بادمجان در چادر یا سنگر پیدا می شد بچه ها شروع می كردند به متلك گفتن و شوخی كردن. همین طور كه در قوطی ها را باز می كردند و مشغول خوردن بودند می گفتند:«امشب از آن شب هاست كه باز چادر بالن می شود […]
به محض اینكه سر و كلۀ كنسروهایی مثل لوبیا یا بادمجان در چادر یا سنگر پیدا می شد بچه ها شروع می كردند به متلك گفتن و شوخی كردن. همین طور كه در قوطی ها را باز می كردند و مشغول خوردن بودند می گفتند:«امشب از آن شب هاست كه باز چادر بالن می شود و پرواز می كنیم، برادرا كمربندهایشان را محكم ببندند». خصوصاً وقتی موقع خواب می شد؛ یك دفعه می دیدی كسی با صدای بلند می گویید:«شیمیایی شیمیایی!» بعد اضافه می كرد:«در مواقع شیمیایی ماسك های خود را بزنید تا از هر گونه خطر احتمالی در امان باشید!».