پیراهن های سفید وشب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب بود و ماشین ما چراغ نداشت. بعد از بارگیری مهمات به سمت خط خودی حركت كردیم. بچه هایی كه پیراهن سفید داشتند، جلوی ماشین راه می رفتند و به این طریق و با دردسر زیاد خود را به خط رساندیم و مهمات را تحویل دادیم.
شب بود و ماشین ما چراغ نداشت. بعد از بارگیری مهمات به سمت خط خودی حركت كردیم. بچه هایی كه پیراهن سفید داشتند، جلوی ماشین راه می رفتند و به این طریق و با دردسر زیاد خود را به خط رساندیم و مهمات را تحویل دادیم.