پوكه گیر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای این كه پوكه های دوشكا زیر دست و پا نیفتد و بچه ها را اذیت نكند، نكند، زیر دوشكا و محلی كه پوكه می پرید ، بشكه یاجعبۀ خلی مهمات می گذاشتمی كه پوكه درون آن می افتاد و دست و پا گیر نمی شد.
برای این كه پوكه های دوشكا زیر دست و پا نیفتد و بچه ها را اذیت نكند، نكند، زیر دوشكا و محلی كه پوكه می پرید ، بشكه یاجعبۀ خلی مهمات می گذاشتمی كه پوكه درون آن می افتاد و دست و پا گیر نمی شد.