پوكه های پر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از بچه ها علاوه برآتش سلاح خود، پوكه های خالی را در تیر و كمان ساخت خود قرار می داد و به سوی عراقی ها درنقاطی مثل سنگر كمین یا استراق سمع پرتاب می كرد. پرتاب پوكه با تیر و كمان های بچه گانه كه با كش تیوپ موتور یا ماشین یا دست كش […]
یكی از بچه ها علاوه برآتش سلاح خود، پوكه های خالی را در تیر و كمان ساخت خود قرار می داد و به سوی عراقی ها درنقاطی مثل سنگر كمین یا استراق سمع پرتاب می كرد. پرتاب پوكه با تیر و كمان های بچه گانه كه با كش تیوپ موتور یا ماشین یا دست كش درست می شد بسیار شایع بود و جزء جدایی ناپذیر شوخی با عراقی ها به حساب می آمد.