پوشال و پرواز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها در هوای گرم برای این كه خنك بشوند، درون جعبۀ میوه مقدار زیادی پوشال مخصوص كولر ریخته بودند و ظرف آبی راكه سوراخ سوراخ بود بالای آن گذاشته بودند كه آب از درونش چكه چكه می ریخت. بعد پشت جعبه هم یك پروانۀ موتور ماشین یا پنكۀ قراضه قرارداده بودند كه با باد […]
بچه ها در هوای گرم برای این كه خنك بشوند، درون جعبۀ میوه مقدار زیادی پوشال مخصوص كولر ریخته بودند و ظرف آبی راكه سوراخ سوراخ بود بالای آن گذاشته بودند كه آب از درونش چكه چكه می ریخت. بعد پشت جعبه هم یك پروانۀ موتور ماشین یا پنكۀ قراضه قرارداده بودند كه با باد می چرخید وبه این وسیله مثل كولر داخل چادر را خنك می كرد.