پودر كیش و مات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای بیرون كشیدن موش ها از سوراخ و كشتنشان، آب و پودر لباس شویی را قاطی می كردیم و درون سوراخ می ریختیم و به این وسیله، آن ها كیش و مات می شدند! و چون موشی زنده دستگیر می شد آن را مانند توپ به هوا پرتاب می كردیم و با چوب آن را […]
برای بیرون كشیدن موش ها از سوراخ و كشتنشان، آب و پودر لباس شویی را قاطی می كردیم و درون سوراخ می ریختیم و به این وسیله، آن ها كیش و مات می شدند! و چون موشی زنده دستگیر می شد آن را مانند توپ به هوا پرتاب می كردیم و با چوب آن را به دور دست می فرستادیم و تا حد امكان از سوزاندن آن یا كوبیدنش برسنگ یا آویزان كردنش به امیدگر به امتناع می كردیم.