پنكۀ سقفی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خسروآباد نزدیك آبادان مستقر بودیم. گرمای هوا كشنده بود . دیگر مرطوب كردن چفیه هم كارگر نبود . یكی از بچه ها راه حل جالبی پیدا كرد. با كاغذ مقوا چهار استوانۀ مخروطی شكل مثل دوك درست كرد كه با اتصال آن ها به دو قطعه چوب، شكل به علاوه ساخت و در نهایت […]
در خسروآباد نزدیك آبادان مستقر بودیم. گرمای هوا كشنده بود . دیگر مرطوب كردن چفیه هم كارگر نبود . یكی از بچه ها راه حل جالبی پیدا كرد. با كاغذ مقوا چهار استوانۀ مخروطی شكل مثل دوك درست كرد كه با اتصال آن ها به دو قطعه چوب، شكل به علاوه ساخت و در نهایت چیزی شبیه بادنما درست شد. وی چوب مقاومی به طول سه متر از اطراف نیزار برید و با حوصله آن را پاك و مرتب كرد و آن را میان به علاوۀ ساخته شده محكم وصل كرد و از بالای سنگر به طریقی كه بیش تر ارتفاع چوب یعنی حدود دو متر آن روی سنگر ویك متر داخل سنگر باشد، با زحمت لوله ای عبور داد و آن را ثابت كرد. از داخل سنگر قطعاتی از برگ نخل را كه پهن تر و تازه تر بودند به نی چوبی آویزان كرد.
وقتی به علاوه به بالای سنگر برده شد وروی چوب وصل شد، باد، نـی را به حركت درآورد. خودش هم كمی با دست كمك كرد با چرخش به علاوه، برگ نخل ها در داخل سنگر شروع به چرخیدن كردند و اولین پنكۀ سقفی به این ترتیب متولد شد. سنگرهای دیگر به تقلید از او همین كار را كردند.