پنج خصلت صدام

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دور هم می نشستیم و از خودمان حرف در می آوردیم . می گفتیم بچه ها بیایید هر كدام پنج خصلت از صدام بشماریم كه حرف “ت“ شروع می شود. یكی می گفت:“ ت مثل ترسو“ . دیگری می گفت:“ ت مثل تن پرور“ و به همین ترتیب هر كس هر چه دل تنگش می […]
دور هم می نشستیم و از خودمان حرف در می آوردیم . می گفتیم بچه ها بیایید هر كدام پنج خصلت از صدام بشماریم كه حرف “ت“ شروع می شود. یكی می گفت:“ ت مثل ترسو“ . دیگری می گفت:“ ت مثل تن پرور“ و به همین ترتیب هر كس هر چه دل تنگش می خواست نثار صدام بی نوا می كرد.