پلاك سفید

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
حقیقتش نمیدانستم پلاك نسوز چیست، مثل خیلی چیزهای دیگر. بی صبریم همه از سر كنجكاوی بود. زود می خواستم از همه چیز سر در بیاورم. مسئولان مشغول توزیع كارت شناسایی و پلاك و سایر لوازم بودند. عملیات مرصاد تازه شروع شده بود. عجله داشتیم كه به عملیات برسیم. بدشانسی، نوبت به من كه رسید پلاك […]
حقیقتش نمیدانستم پلاك نسوز چیست، مثل خیلی چیزهای دیگر. بی صبریم همه از سر كنجكاوی بود. زود می خواستم از همه چیز سر در بیاورم. مسئولان مشغول توزیع كارت شناسایی و پلاك و سایر لوازم بودند. عملیات مرصاد تازه شروع شده بود. عجله داشتیم كه به عملیات برسیم. بدشانسی، نوبت به من كه رسید پلاك تمام شد، از برادری كه پشت میز نشسته بود پرسیدم:«پس پلاك من كدام است؟» گفت:«پلاك سفید. شما پلاك سفید هستید!» اول نفهمیدم چه می گوید بعد كه گرفتیم و رفتیم فهیمدم. پلاك سفید در مقابل پلاك قرمز به معنی شهادت است.