پشیمانی سودی ندارد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
رطب خورده بود و منع رطب می كرد؛ خودش مرتب در منطقه بود، سال به دوازده ماه و حالا از بد حادثه مجروح شده بود و در محل اعزام نیروهای بسیج روزگار می گذراند و می خواست رأی ما را بزند كه یكی از همرزمان خودش به دادم رسید. ـ پسر كجا می خواهی بروی؟ […]
رطب خورده بود و منع رطب می كرد؛ خودش مرتب در منطقه بود، سال به دوازده ماه و حالا از بد حادثه مجروح شده بود و در محل اعزام نیروهای بسیج روزگار می گذراند و می خواست رأی ما را بزند كه یكی از همرزمان خودش به دادم رسید.
ـ پسر كجا می خواهی بروی؟ می روی مثل من پشیمان می شوی آن وقت پشیمانی سودی نداردها!
ـ كاری كه برای رضای خدا باشد پشیمانی ندارد.