پدر و پسر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پدر پسر شجاع و پسر پدر شجاع در منطقه كم نبودند كه در كنار هم و گاه در نقطه ای دور از هم با انگیزه ای مشترك از حیثیت انسانی و ایمانی خود دفاع می كردند. بچه ها بدشان نمی آمد گاهی احساسات پدری یكی از آن ها را محك بزند. ـ حاجی از آقا […]
پدر پسر شجاع و پسر پدر شجاع در منطقه كم نبودند كه در كنار هم و گاه در نقطه ای دور از هم با انگیزه ای مشترك از حیثیت انسانی و ایمانی خود دفاع می كردند. بچه ها بدشان نمی آمد گاهی احساسات پدری یكی از آن ها را محك بزند.
ـ حاجی از آقا زاده چه خبر!
ـ هر كجا هست خدا یار و نگه دارش باد. هر كجا باشد از سه حال خارج نیست: یا زنده در گردان است، یا كشته در میدان است یا گوشۀ زندان(بعثی) است.